Pre aktuálne výzvy vhodné pre Váš subjekt nás kontaktujte. Termíny výziev sa často posúvajú a menia.

Formulár pre energetický audit (prosíme vyplňte formulár, urýchlime celý proces)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Typ objektu
Pre aký účeľ potrebujete energetický audit?
Mate dostupnú PD?
Zadajte počet
Zadajte hlavné kategórie spotreby:

Postup:

Cenová ponuka

 • Kontaktujte energetického audítora: Ing. Peter Tóth, 0903 208 069, toth@energyapp.sk
 • Výmena základných informácii
 • Dohodnutie termínu obhliadky a realizácia obhliadky
 • Po obhliadke nasleduje cenová ponuka
 • Po akceptácii cenovej ponuky (objednávka, zmluva) nasleduje realizácia energetického auditu.

Vstupné podklady

 • Dodanie vstupných podkladov: spotreba energií v mesačnom rozlíšení za posledné roky, informácie k rozmerom budovy a skladbe jednotlivých stien, podláh, strechy a stavebných otvorov (zloženie a hrúbky jednotlivých vrstiev), popis najhlavnejších technologií spolu s uvedením režimu prevádzky, základné schémy zapojenia jednotlivych technologií 

Energetický audit

 • Počas realizácie energetického auditu je dôležitá maximálna súčinnosť oboch strán a dodanie kvalitných podkladov týkajúcich sa predmetu energetického auditu
 • Odovzdanie auditu na pripomienkovanie
 • Zapracovanie relevantných pripomienok
 • Odovzdanie energetického auditu v tlačenej forme. Podpis preberacieho protokolu.

Fakturácia

 • Fakturácia a zaplatenie za energetický audit

Aktuálne výzvy

V princípe by mali byť aktuálne resp. by mali vyjsť výzvy, ktoré budu podporovať:

 • investície do nových zdrojov OZE
 • investície do existujúcich zdrojov elektriny z OZE – repowering (bioplynové stanice, vodné elektrárne,…)
 • investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – batériové systémy

Odborná spôsobilosť

Naša spoločnosť disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora podľa § 9 ods. 6 zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2008 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z.

Zoznam energetických audítorov:

Energetický audítor zapísaný v zozname energetických audítorov: Ing. Peter Tóth, toth@energyapp.sk, 0903 208 069

Ing. Peter Tóth je držiteľom medzinárodného certifikátu EUREM, European Energy Manager.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte tu.

Povinnosť vykonania energetického auditu:

Energetický audit je povinný pre podniky s viac ako 250 zamestnancami alebo podniky, ktorých ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR. V tejto veci je potrebné zohľadniť aj prepojené podniky. Povinná je aktualizácia auditov každé 4 roky.

Energetický audit zahŕňa:

 • Identifikáciu predmetu energetického auditu
 • Vyhodnotenie súčasného stavu energetického auditu
 • Návrh úsporných opatrení (popis úsporného opatrenia, úspora energie, úspora nákladov, investičné náklady, návratnosť investície)
 • Environmentálne a ekonomické hodnotenie variantov úsporných opatrení

Energetický audit cena:

 • zavisí od individuálnej dohody s klientom, pričom sa zohľadňuje veľkosť auditovaného objektu, typy a počty technológií, kvalita podkladov, súčinnosť a potenciálna dlhodobá spolupráca s klientom

Legislatíva

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška 179/2015 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie.