Aktuálne výzvy:

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Momentálne sú aktuálne 2 výzvy týkajúce sa podpory implementácie OZE v podnikoch:

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46
Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 50 000 000 Eur
Dátum vyhlásenia výzvy: 20.12.2018
Maximálna výška príspevku: 2 000 000 Eur
Spôsob financovania: 50% / 50%

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017
Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 40 000 000 Eur (26 158 571 Eur voľných prostriedkov k 15.4.2019)
Dátum vyhlásenia výzvy: september 2017
Maximálna výška príspevku: 200 000 Eur

Oprávnené aktivity:

Aktivita A
A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP – oprávnený náklad 5% z požadovaných investícií
B. Implementácia opatrení z enegretických auditov v MSP
Oprávnený projekt musí byť realizovaný prostredníctvom aktivít A a B súčasne, pričom aktivita A musí byť ukončená pred predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

Aktivita B
1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu (SKNACE–sekcia C)
Priemyselná výroba a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti:

 • Zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií (strecha, okná, dvere),
 • Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov (prípravy teplej vody),
 • Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove.

2. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia
energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov:

 • Zariadenia na využívanie OZE; zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla; zariadenia
  využívajúce biomasu.

3. Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu.

4. Zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane enegretických a enviromentálnych manažerskych
systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie.

5. Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie.

6. Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu
s inými opatreniami na zníženie spotreby energie v podniku.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Dátum vyhlásenia: 21.12.2018
Voľné prostriedky: 50 000 000 Eur

Odborná spôsobilosť

Naša spoločnosť disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora podľa § 9 ods. 6 zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2008 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z.

Zoznam energetických audítorov:

Energetický audítor zapísaný v zozname energetických audítorov: Ing. Peter Tóth, toth@energyapp.sk, 0903 208 069

Povinnosť vykonania energetického auditu:

Energetický audit je povinný pre podniky s viac ako 250 zamestnancami alebo podniky, ktorých ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR. V tejto veci je potrebné zohľadniť aj prepojené podniky. Povinná je aktualizácia auditov každé 4 roky.

Energetický audit zahŕňa:

 • Identifikáciu predmetu energetického auditu
 • Vyhodnotenie súčasného stavu energetického auditu
 • Návrh úsporných opatrení (popis úsporného opatrenia, úspora energie, úspora nákladov, investičné náklady, návratnosť investície)
 • Environmentálne a ekonomické hodnotenie variantov úsporných opatrení

Energetický audit cena:

 • zavisí od individuálnej dohody s klientom, pričom sa zohľadňuje veľkosť auditovaného objektu, typy a počty technológií, kvalita podkladov, súčinnosť a potenciálna dlhodobá spolupráca s klientom

Legislatíva

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška 179/2015 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie.

logo_energyapp_inverse-01