Aktuálne výzvy:

V princípe by mali byť aktuálne resp. by mali vyjsť výzvy, ktoré budu podporovať:

  • investície do nových zdrojov OZE
  • investície do existujúcich zdrojov elektriny z OZE – repowering (bioplynové stanice, vodné elektrárne,…)
  • investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – batériové systémy

Odborná spôsobilosť

Naša spoločnosť disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora podľa § 9 ods. 6 zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2008 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z.

Zoznam energetických audítorov:

Energetický audítor zapísaný v zozname energetických audítorov: Ing. Peter Tóth, toth@energyapp.sk, 0903 208 069

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte tu.

Povinnosť vykonania energetického auditu:

Energetický audit je povinný pre podniky s viac ako 250 zamestnancami alebo podniky, ktorých ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR. V tejto veci je potrebné zohľadniť aj prepojené podniky. Povinná je aktualizácia auditov každé 4 roky.

Energetický audit zahŕňa:

  • Identifikáciu predmetu energetického auditu
  • Vyhodnotenie súčasného stavu energetického auditu
  • Návrh úsporných opatrení (popis úsporného opatrenia, úspora energie, úspora nákladov, investičné náklady, návratnosť investície)
  • Environmentálne a ekonomické hodnotenie variantov úsporných opatrení

Energetický audit cena:

  • zavisí od individuálnej dohody s klientom, pričom sa zohľadňuje veľkosť auditovaného objektu, typy a počty technológií, kvalita podkladov, súčinnosť a potenciálna dlhodobá spolupráca s klientom

Legislatíva

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška 179/2015 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie.

logo_energyapp_inverse-01